2014 m. rugsėjo 12 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 969/2014, kuriuo dėl kalcio askorbato (E 302) ir natrio alginato (E 401) naudojimo tam tikruose neapdorotuose vaisiuose ir daržovėse iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas Tekstas svarbus EEE