Предварително уведомление за концентрация (Дело M.10170 — Shell/NXK) Дело кандидат за опростена процедура (текст от значение за ЕИП) 2021/C 149/05