ETA:n sekakomitean päätös N:o 144/2017, annettu 7 päivänä heinäkuuta 2017, ETA-sopimuksen liitteen XI (Sähköinen viestintä,audiovisuaaliset palvelut ja tietoyhteiskunta) muuttamisesta [2019/751]