Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1270 z 26. júla 2019, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch [oznámené pod číslom C(2019) 5737] (Text s významom pre EHP)