Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1270 (2019. gada 26. jūlijs), ar ko groza pielikumu Īstenošanas lēmumam 2014/709/ES par dzīvnieku veselības kontroles pasākumiem saistībā ar Āfrikas cūku mēri dažās dalībvalstīs (izziņots ar dokumenta numuru C(2019) 5737) (Dokuments attiecas uz EEZ.)