Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.9693 — Liberty / Aleris Divestment Business) Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)2019/C 420/10