3.Europa-Parlamentets beslutning med bemærkningerne til Europa-Parlamentets afgørelse om decharge til Kommissionen for gennemførelsen af 6., 7. og 8. Europæiske Udviklingsfond for regnskabsåret 1999 (KOM(2000) 357 - C5-0257/2000 - 2000/2164(DEC))