Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 83/96 της Επιτροπής, της 22ας Ιανουαρίου 1996, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1725/79 περί των λεπτομερειών παροχής ενισχύσεων στο αποβουτυρωμένο γάλα που μεταποιείται σε σύνθετες τροφές και στο αποβουτυρωμένο γάλα σε σκόνη που προορίζεται για τη διατροφή μόσχων