Provedbena odluka Komisije (EU) 2021/488 оd 22. ožujka 2021. o izmjeni provedbenih odluka (EU) 2020/174 i (EU) 2020/1167 u pogledu uporabe odobrenih inovativnih tehnologija u određenim osobnim automobilima i lakim gospodarskim vozilima koja mogu raditi na ukapljeni naftni plin, stlačeni prirodni plin i E85 (Tekst značajan za EGP)