UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi til Retsudvalget om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om sikring af grænseoverskridende mobile onlineindholdstjenester i det indre marked (COM(2015)0627 - C8-0392/2015 - 2015/0284(COD)) Ordfører for udtalelse: Carlos Zorrinho