Предварително уведомление за концентрация (Дело M.9627 — APG/Elecnor/CC&I) Дело кандидат за опростена процедура (текст от значение за ЕИП) 2019/C 402/09