Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 9 juli 2020 om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om fastställande av särskilda regler med avseende på direktiv 96/71/EG och direktiv 2014/67/EU för utstationering av förare inom vägtransportsektorn och om ändring av direktiv 2006/22/EG vad gäller tillsynskrav och förordning (EU) nr 1024/2012 (05112/1/2020 – C9-0106/2020 – 2017/0121(COD))