Решение за изпълнение (ЕС) 2021/18 на Комисията от 8 януари 2021 година за изменение на приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2020/1809 относно определени защитни мерки във връзка с огнищата на високопатогенна инфлуенца по птиците в някои държави членки (нотифицирано под номер C(2021) 154) (текст от значение за ЕИП)