ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-1060/02 υποβολή: Alexandros Alavanos (GUE/NGL) προς το Συμβούλιο. Αποτροπή πολεμικών επιχειρήσεων στο Ιράκ.