Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1096 z 24. júla 2020 o obnovení povolenia Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 ako kŕmnej doplnkovej látky pre dojnice a kone a o zrušení nariadenia (EÚ) č. 1119/2010 (držiteľ povolenia: Prosol S.p.A.) (Text s významom pre EHP)