Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1096 της Επιτροπής της 24ης Ιουλίου 2020 για την ανανέωση της άδειας του Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για αγελάδες γαλακτοπαραγωγής και ίππους και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1119/2010 (κάτοχος της άδειας: Prosol SpA) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)