2014/802/UE: Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 14 listopada 2014 r. zmieniająca decyzje 2010/470/UE i 2010/472/UE w odniesieniu do warunków dotyczących zdrowia zwierząt w zakresie trzęsawki na potrzeby handlu i przywozu do Unii zarodków owiec i kóz (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 8339) Tekst mający znaczenie dla EOG