2014/802/EL: Komisjoni rakendusotsus, 14. november 2014 , millega muudetakse otsuseid 2010/470/EL ja 2010/472/EL skreipiga seotud loomatervisenõuete osas, mis kehtivad lammaste ja kitsede embrüotega kauplemisel liidus ja nende importimisel liitu (teatavaks tehtud numbri C(2014) 8339 all) EMPs kohaldatav tekst