Υπόθεση C-378/16 P: Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 16ης Ιουλίου 2020 — Inclusion Alliance for Europe GEIE κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής [Αίτηση αναιρέσεως – Ρήτρα διαιτησίας – Συμβάσεις επιχορηγήσεως συναπτόμενες στο πλαίσιο του εβδόμου προγράμματος-πλαισίου δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης (2007-2013) καθώς και του προγράμματος-πλαισίου για την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα (2007-2013) – Έργα MARE, Senior και ECRN – Απόφαση της Επιτροπής να προβεί στην ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών – Αρμοδιότητα του δικαστή της Ένωσης]