EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING OM BEVARELSE AF FISKERESSOURCERNE OG BESKYTTELSE AF MARINE ØKOSYSTEMER VED HJÆLP AF TEKNISKE FORANSTALTNINGER, OM ÆNDRING AF RÅDETS FORORDNING (EF) NR. 1967/2006 OG (EF) NR. 1224/2009 OG EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) NR. 1380/2013, (EU) 2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 OG (EU) 2019/… OG OM OPHÆVELSE AF RÅDETS FORORDNING (EF) NR. 894/97, (EF) NR. 850/98, (EF) NR. 2549/2000, (EF) NR. 254/2002, (EF) NR. 812/2004 OG (EF) NR. 2187/2005