Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3195/94 της Επιτροπής της 23ης Δεκεμβρίου 1994 για τον καθορισμό των ποσών των ενισχύσεων για την προμήθεια στις Αζόρες και στη Μαδέρα προϊόντων ρυζιού κοινοτικής προελεύσεως