Vec C-469/17: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 29. júla 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof — Nemecko) — Funke Medien NRW GmbH/Bundesrepublik Deutschland (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Autorské práva a s nimi súvisiace práva — Smernica 2001/29/ES — Informačná spoločnosť — Zosúladenie niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv — Článok 2 písm. a) — Právo rozmnožovania — Článok 3 ods. 1 — Verejný prenos — Článok 5 ods. 2 a 3 — Výnimky a obmedzenia — Rozsah — Charta základných práv Európskej únie)