kohtuasi C-469/17: Euroopa Kohtu (suurkoda) 29. juuli 2019. aasta otsus (Bundesgerichtshofi eelotsusetaotlus — Saksamaa) — Funke Medien NRW GmbH versus Bundesrepublik Deutschland (Eelotsusetaotlus — Autoriõigus ja sellega kaasnevad õigused — Direktiiv 2001/29/EÜ — Infoühiskond — Autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamine — Artikli 2 punkt a — Reprodutseerimisõigus — Artikli 3 lõige 1 — Üldsusele edastamine — Artikli 5 lõiked 2 ja 3 — Erandid ja piirangud — Ulatus — Euroopa Liidu põhiõiguste harta)