Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/1173 της Επιτροπής της 4ης Ιουνίου 2020 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036 για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1037 για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τη διάρκεια της περιόδου της εκ των προτέρων γνωστοποίησης