Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.9998 — Sumitomo/Tech Mahindra/JV) (текст от значение за ЕИП) 2020/C 442/01