Υπόθεση T-851/19: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 15ης Οκτωβρίου 2020 — Body Attack Sports Nutrition κατά EUIPO — Σάκκαρη (SAKKATTACK) [Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Διαδικασία ανακοπής – Αίτηση καταχωρίσεως εικονιστικού σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης SAKKATTACK – Προγενέστερα διεθνή λεκτικά σήματα ATTACK και Body Attack και προγενέστερο εικονιστικό σήμα Body Attack SPORTS NUTRITION – Σχετικός λόγος απαραδέκτου – Κίνδυνος συγχύσεως – Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001]