Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 625/2014 της Επιτροπής, της 13ης Μαρτίου 2014 , για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου μέσω ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που καθορίζουν τις απαιτήσεις για επενδυτές, ανάδοχες οντότητες, αρχικούς δανειοδότες και μεταβιβάζοντα ιδρύματα σε σχέση με ανοίγματα σε μεταφερόμενο πιστωτικό κίνδυνο Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ