Υπόθεση T-737/17: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 30ής Απριλίου 2019 — Wattiau κατά Κοινοβουλίου (Υπαλληλική υπόθεση — Κοινωνική ασφάλιση — ΚΣΥΑ — Επιστροφή των ιατρικών εξόδων — Σύμβαση συναφθείσα, μεταξύ άλλων, μεταξύ της Ένωσης, του Λουξεμβούργου και της Entente des hôpitaux luxembourgeois για την τιμολόγηση της παρεχόμενης στους ασφαλισμένους στο ΚΣΥΑ υγειονομικής περιθάλψεως — Ένσταση ελλείψεως νομιμότητας — Αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων λόγω ιθαγένειας — Άρθρο 18, πρώτο εδάφιο, ΣΛΕΕ — Άρθρα 20 και 21 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων — Άρθρο 39 της κοινής ρυθμίσεως σχετικά με την υγειονομική ασφάλιση των υπαλλήλων)