Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/193 z 12. februára 2020, ktorým sa stanovujú technické informácie na výpočet technických rezerv a základných vlastných zdrojov na vykazovanie s referenčnými dátumami od 31. decembra 2019 do 30. marca 2020 v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Text s významom pre EHP)