Uitvoeringsverordening (EU) 2020/193 van de Commissie van 12 februari 2020 tot vaststelling van technische informatie voor de berekening van de technische voorzieningen en het kernvermogen voor rapportage met referentiedata vanaf 31 december 2019 tot en met 30 maart 2020 in overeenstemming met Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Voor de EER relevante tekst)