Komisijos Įgyvendinimo Reglamentas (ES) 2020/193 2020 m. vasario 12 d. kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo nustatoma techninė informacija, naudojama techniniams atidėjiniams ir pagrindinėms nuosavoms lėšoms, pateiktiniems ataskaitose, kurių ataskaitinės datos yra nuo 2019 m. gruodžio 31 d. iki 2020 m. kovo 30 d., apskaičiuoti (Tekstas svarbus EEE)