mål C-197/18: Domstolens dom (första avdelningen) av den 3 oktober 2019 (begäran om förhandsavgörande från Verwaltungsgericht Wien - Österrike) – i ett förfarande som inletts av Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland, Robert Prandl, Gemeinde Zillingdorf (Begäran om förhandsavgörande – Miljö – Direktiv 91/676/EEG – Skydd mot att vatten förorenas av nitrater från jordbruket – Målet att minska förorening – Förorenat vatten – Nitrathalt på högst 50 mg/l – Åtgärdsprogram som upprättats av medlemsstaterna – Enskildas rätt att kräva ändring av ett sådant program – Talerätt vid nationella myndigheter och domstolar)