Vec C-197/18: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 3. októbra 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Wien – Rakúsko) – konanie, ktoré začal Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland, Robert Prandl, Gemeinde Zillingdorf (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Životné prostredie – Smernica 91/676/EHS – Ochrana vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov – Cieľ znížiť znečistenie – Vody zasiahnuté znečistením – Obsah dusičnanov maximálne 50 mg/l – Akčné programy prijaté členskými štátmi – Práva jednotlivcov na zmenu takéhoto programu – Aktívna legitimácia pred vnútroštátnymi orgánmi a súdmi)