Дело C-197/18: Решение на Съда (първи състав) от 3 октомври 2019 г. (преюдициално запитване от Verwaltungsgericht Wien — Австрия) — Производство, образувано по жалба на Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland, Robert Prandl, Gemeinde Zillingdorf (Преюдициално запитване — Околна среда — Директива 91/676/ЕИО — Опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници — Цел за намаляване на замърсяването — Замърсени води — Съдържание на нитрати до 50 милиграма на литър — Програми за действие, приети от държавите членки — Права на частноправните субекти на изменение на такава програма — Процесуална легитимация пред националните органи и юрисдикции)