Komisijas paziņojums saistībā ar Padomes Direktīvas 90/396/EEK īstenošanu par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz iekārtām, kurās izmanto gāzveida kurināmo īstenošanu (Dokuments attiecas uz EEZ)