Съобщение на Комисията във връзка с прилагането на Директива 90/396/ЕИО на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите членки относно газовите уреди (Текст от значение за ЕИП)