Υπόθεση C-834/19: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Tribunale di Vicenza (Ιταλία) στις 15 Νοεμβρίου 2019 – AV κατά Ministero della Giustizia, Repubblica italiana