Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 af 16. april 2014 om fluorholdige drivhusgasser og om ophævelse af forordning (EF) nr. 842/2006 (Den Europæiske Unions Tidende L 150 af 20. maj 2014)