Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/824 ze dne 21. května 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011 a (EU) č. 820/2011, pokud jde o podmínky schválení účinné látky terbuthylazin (Text s významem pro EHP)