Υπόθεση C-272/20 P: Αναίρεση που άσκησε στις 19 Ιουνίου 2020 ο Sebastian Veit κατά της απόφασης την οποία εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (δέκατο τμήμα) στις 2 Απριλίου 2020 στην υπόθεση T-474/18, Sebastian Veit κατά Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας