Komisjoni rakendusotsus (EL) 2017/99, 18. jaanuar 2017, millega muudetakse otsust 93/195/EMÜ seoses loomatervisenõuetega ja veterinaarsertifikaatide väljastamise tingimustega registreeritud hobuste taassisenemiseks pärast võiduajamise, võistlemise ja kultuuriürituste tõttu toimunud ajutist eksporti Mehhikosse ja Ameerika Ühendriikidesse ning otsuse 2004/211/EÜ I lisa seoses Hiina ja Mehhiko lisamisega selliste kolmandate riikide ja nende territooriumi osade loetelusse, millest on lubatud importida elushobuslasi ning hobuslaste spermat, munarakke ja embrüoid (teatavaks tehtud numbri C(2017) 128 all) (EMPs kohaldatav tekst )$