Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες: έλλειψη προόδου στο Συμβούλιο και καθυστέρηση της Επιτροπής όσον αφορά την έγκριση ορισμένων προτάσεων (2013/2658(RSP))