Υπόθεση C-501/20: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Audiencia Provincial de Barcelona (Ισπανία) στις 6 Οκτωβρίου 2020 — M P A κατά LC D N M T