Предварително уведомление за концентрация (Дело M.10085 — Clearlake Capital Group/Siris Capital Group/Endurance/Web.com) Дело кандидат за опростена процедура (текст от значение за ЕИП) 2021/C 15/06