Υπόθεση T-631/17: Προσφυγή της 19ης Σεπτεμβρίου 2017 — Hola κατά Επιτροπής και Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (SRB)