Sag C-735/19: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 10. december 2020 — Euromin Holdings (Cyprus) Limited (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Augstākā tiesa (Senāts) — Letland) (Præjudiciel forelæggelse – selskabsret – direktiv 2004/25/EF – overtagelsestilbud – artikel 5, stk. 4, første og andet afsnit – beskyttelse af minoritetsinteresser – obligatorisk tilbud om erhvervelse – metode til beregning af aktieværdien til fastsættelse af en rimelig pris – beføjelse til at ændre en rimelig pris – undtagelser fra standardberegningsmåden under klart definerede omstændigheder og kriterier – den pågældende medlemsstats ansvar – tab lidt af tilbudsgiveren som følge af et tilbud med en for høj pris)