Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/2097 z dne 15. decembra 2020 o spremembi Uredbe (ES) št. 1126/2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z Mednarodnim standardom računovodskega poročanja 4 (Besedilo velja za EGP)