Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/621 της Επιτροπής της 18ης Φεβρουαρίου 2020 για την τροποποίηση των παραρτημάτων I και V του κανονισμού (ΕΕ) 2019/125 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το εμπόριο ορισμένων αντικειμένων δυναμένων να χρησιμοποιηθούν για τη θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία