Υπόθεση T-551/20: Προσφυγή της 3ης Σεπτεμβρίου 2020 — Jeronimo Martins Polska κατά EUIPO — Rivella International (Riviva)