Kohtuasi T-851/14: Üldkohtu 13. detsembri 2018. aasta otsus – Slovak Telekom versus komisjon (Konkurents — Turgu valitseva seisundi kuritarvitamine — Lairiba telekommunikatsiooniteenuste Slovakkia turg — Kolmandatest isikutest ettevõtjate juurdepääs pikaajalise operaatori „kliendiliinile“ sellel turul — ELTL artikli 102 ja EMP lepingu artikli 54 rikkumise tuvastamise otsus — Üks ja vältav rikkumine — Mõiste „kuritarvitus“ — Juurdepääsu andmisest keeldumine — Hinnakruvi efekt — Hinnakruvi efekti arvutamine — Sama tõhusa konkurendi kriteerium — Kaitseõigused — Emaettevõtjale tütarettevõtja toime pandud rikkumise süükspanemine — Emaettevõtja otsustav mõju tütarettevõtja äripoliitikale — Tegelik avaldamine — Tõendamiskoormis — Trahvisumma arvutamine — 2006. aasta suunised trahvide arvutamise meetodi kohta)